ALGA
    ALGA
    责任人
    成员
    科研
    教育
    ALGA出版物
    会议
    MOGRAN 18
    组织者
    课题
    小型专题研讨会
    住宿&场地
    注册
    日期&日程安排
    联系人
   
 

课  题

      与以往17届会议相同,MOGRAN 18将着重于群体分析的新发展以及它在不同自然和我工程科学的数学模型中的研究应用。此次会议我们希望邀请更多刚接触这个领域的学生和研究学者。所以MOGRAN 18会议将提供一个为初学者准备的现代群组分析学校。

      会议的论题包括但并不局限于微积分方程式的群组分析,特别是分数微分方程式,对称性,守恒定律,精确解,数学模型中计算机技术应用以及群组分析。

      
 
版权所有 © 沈阳航空航天大学